top of page
Knot

האני מאמין שלנו

 לפרום את החבל, להתיר את הסבך, למצוא מוצא במקום להיות בלופ אינסופי של פעולה - תגובה - חרטה וחוזר חלילה, לסכסוך במשפחה קיימות השלכות על כל הסביבה הקרובה ועל הפניות והזמיניות הרגשית של כל צד לסכסוך. אנחנו מאפשרים לצדדים להתחיל כצדדים ולצאת כצד אחד מאוחד, באמצעות גישור הנערך על-ידי אנשי מקצוע מתוך מטרה לחבר ולהביא שלום סביבנו

תפיסת עולם: About
bottom of page